Algemene Koopvoorwaarden

 
1. Algemeen
 
Door het plaatsen van een order wordt de koper geacht deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden. Voorwaarden of bedingen van de koper, die strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden, kunnen de verkoper slechts worden tegengeworpen indien en voorzover zij door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Het uitdrukkelijk of stilzwijgend achterwege laten door de verkoper van een beroep op één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden, laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Aan het in een geval achterwege blijven door de verkoper van een beroep op één of meer van deze voorwaarden kan de koper in geen enkel ander geval enig recht ontlenen.
 
2. Offertes, orders
 
Alle offertes zijn geheel vrijblijvend. De verkoper zal zich zoveel mogelijk houden aan eventueel opgegeven levertijden, doch overschrijding daarvan geeft de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst (behoudens overschrijding van meer dan 60 werkdagen of indien de koper uitdrukkelijk schriftelijk een uiterlijke datum van levering heeft opgegeven welke door de verkoper is aanvaard) en in ieder geval nimmer op schadevergoeding.
 
3. Verhoging belastingen, tarieven
 
Indien tussen het moment van de orderbevestiging en dat van de levering verhogingen van de op de verkoop betrekking hebbende belastingen, rechten, assurantie- of vrachttarieven worden ingevoerd, komen deze ten laste van de koper.
 
4. Risico en aflevering
 
Het risico voor de verkochte zaken gaat bij aflevering van de verkoper over op de koper in overeenstemming met de overeengekomen leveringsconditie, te interpreteren naar de laatste editie van de ‘incoterms’ zoals gepubliceerd door de internationale Kamer van Koophandel zulks onverlet het in deze voorwaarden bepaalde omtrent eigendomsoverdracht.
 
5. Emballage
 
Eenmalige emballage wordt niet teruggenomen. Staangeld- of leenemballage wordt slecht teruggenomen indien deze zich naar het oordeel van de verkoper in goede staat bevindt en franco wordt geretourneerd.
 
6. Transportmiddelen
 
De koper zal al het transportmateriaal dat door de verkoper ter beschikking is gesteld dadelijk lossen en vrijgeven zodat geen kosten of schade tengevolge van vertraging voor de verkoper ontstaan en de koper zal voldoen aan alle instructies,  die de verkoper mocht geven voor het retourneren van dit materiaal. Bij het niet voldoen is de koper gehouden tot vergoeding van de door de vertraging of niet retourneren onstane schade.
 
7. Betalingen, verzuim
 
Alle betalingen moeten door de koper worden gedaan binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum, dan wel binnen de op de factuur aangegeven termijn. Verkoper behoudt zich steeds het recht voor om te leveren onder rembours. Indien binnen de gestelde termijn geen volledige betaling van het netto factuurbedrag heeft plaatsgevonden, is de koper jegens de verkoper zonder ingebrekestelling in verzuim. De koper is eveneens zonder ingebrekestelling in verzuim indien hij binnen de voormelde termijn in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt. Voor het intreden van dit verzuim zullen aanmaning, noch mededeling vereist zijn. Van de dag van intreden van het verzuim af tot de dag van de volledige betaling is de koper aan de verkoper een per dag opeisbare rente verschuldigd van 3% per jaar boven het geldende promesse disconto van De Nederlandsche Bank NV en voorts, zodra de verkoper de vordering ter incasso uit handen geeft, een bedrag van 15% van de in te vorderen hoofdsom met een minimum van Euro 150,- onverminderd de eventueel door de koper verschuldigde gerechts- en/of executiekosten en onverlet het recht van de verkoper tot het opeisen van daadwerkelijk gemaakte kosten en interesten.
 
8. Eigendomsvoorbehoud
 
Door de aflevering van zaken gaat wel het risico maar niet de eigendom van die zaken over van de verkoper op de koper. De verkoper behoudt de eigendom van de desbetreffende zaken voor totdat de koper aan al zijn prestaties verbonden aan de desbetreffende aflevering, inclusief die welke zijn verschuldigd op grond van diens verzuim, heeft voldaan.
 
9. Garanties
 
De verkoper heeft aan zijn verplichtingen jegens de verkoper voldaan indien de zaken zijn afgeleverd conform de overeengekomen kwaliteit. Indien niet uitdrukkelijk een bepaalde kwaliteit is overeengekomen zullen de zaken de kwaliteit bezitten zoals omschreven in de factuur. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Geen garantie wordt gegeven voor de geschiktheid van de zaken voor het door de koper daarvan beoogde doel en voor de juistheid van verstrekte informatie en adviezen betreffende het vervoer, de opslag, het gebruik, de eigenschappen en de specificaties van de afgeleverde c.q. af te leveren zaken. In dit opzicht is de koper gehouden om de kwaliteit en alle andere voor hem van belang zijnde eigenschappen van de afgeleverde zaken te controleren vóórdat deze worden gebruikt of doorgeleverd en in ieder geval binnen acht dagen na aflevering. Gebruik of doorlevering geldt als acceptatie. De koper aanvaardt voor zover de wet zulks toelaat alle verantwoordelijkheid verbonden aan het gebruik van de afgeleverde zaken en van de produkten waarin of waarop deze zijn toegepast en hij dient de verkoper dienovereenkomstig te vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. De koper is gehouden om zelf te onderzoeken of het gebruik of de doorlevering van de afleverde zaken enige schending oplevert van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en de verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake. De verkoper behoudt zich het recht voor om een reeds gesloten overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de verkoper redelijkerwijs het vermoeden heeft dat de koper zich aan een dergelijke schending schuldig maakt of zal maken zonder dat de verkoper overigens tot enige verplichting tot schadevergoeding zal zijn gehouden.
 
10. Reclames
 

Onverminderd het onder 9. bepaalde moet een klacht over afgeleverde zaken schriftelijk ter kennis van de verkoper worden gebracht onverwijld, echter uiterlijk binnen 8 werkdagen, nadat de klacht door de koper is ontdekt of door de koper had behoren te worden ontdekt. De koper zal alle door de verkoper verlangde medewerking aan het (doen) onderzoeken van de klacht verlenen.

Indien een klacht van de koper gegrond wordt bevonden zal de verkoper naar keuze of de afgeleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling treffen over vergoeding van de met de klacht samenhangende directe schade van de koper, met dien verstande dat de koper te allen tijde is gehouden om schade waarvoor bij geheel of gedeeltelijke verzekeringsdekking bestaat bij zijn eigen assuradeuren te claimen, dat gevolgschade van iedere vergoeding door de verkoper is uitgesloten en dat de aansprakelijkheid van de verkoper en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds is beperkt tot ten hoogste het netto factuurbedrag der betreffende zaken.

Onverminderd het vorenstaande verjaren alle rechtsvorderingen van de koper betreffende enige met hem gesloten overeenkomst door verloop van één jaar na de dag waarop de desbetreffednde zaken zijn afgeleverd c.q. hadden behoren te worden afgeleverd.

 
11. Overmacht
 

Onverminderd de wettelijke rechten van partijen bij niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming heeft de verkoper het recht de aflevering van de zaken op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van overmacht. De koper zal in dat geval geen vordering tot schadevergoeding tegen de verkoper kunnen instellen. Onder overmacht wordt mede verstaan: algehele of gedeeltelijke storing, beperking of staking van het bedrijf van de verkoper of van degene, van wie de verkoper de te leveren goederen of grondstoffen daarvoor betrekt, het uitgevaardigd worden van voorschriften, welke de produktie, de aflevering, het vervoer of de lossing van de goederen beperken, hinderen of onmogelijk maken, mobilisatie, oorlog, vijandelijkheden, opstand, werkstaking, uitsluiting, samenspanning van arbeiders, belemmering van spoorwegverkeer of van het vervoer met andere transportmiddelen of gebrek daaraan, schipbreuk, verloren gaan, beschadigd of onklaar raken van vervoermiddelen, ook indien deze oorzaken volgens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening zouden komen en/of wanneer deze oorzaken voorzienbaar waren op het moment van sluiten van de overeenkomst.

De verkoper zal de koper van het ontstaan van de bedoelde feiten en omstandigheden ten spoedigste kennis geven en daarbij mededelen, of, en in hoeverre en onder welke voorwaarden hij de levering zal voortzetten.

 
12. Ontbinding
 
Ingeval van verzuim als bedoeld in artikel 7, alsmede indien de koper enige verplichtingen uit die of een andere overeenkomst met de verkoper, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de verkoper gerechtigd elke overeenkomst met de koper, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling terstond ontbonden te verklaren, onverminderd de rechten die de verkoper aan deze overeenkomst of wet jegens de koper kan ontlenen, het recht of schadevergoeding daaronder begrepen.
 
13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
 
Op de overeenkomst is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing. Voor de beslissing van geschillen zal de uit hoofde van het onderwerp van het geschil bevoegde Rechter in het Arrondisement te Breda in het geding steeds bevoegd zijn, onverminderd het recht van verkoper een afnemer te doen dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats. In geval koper buiten Nederland woonachtig is, zal voor de beslissing van geschillen, uitsluitend de rechtbank te Breda bevoegd zijn, behoudens hoger beroep en/of cassatie. Onder woonplaats wordt ten aanzien van rechtspersonen in het vorenstaande verstaan de plaats van de statutaire zetel van de rechtspersoon.
 
 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.Privacy policy

Megastar B.V. handelend onder o.a. Mattenshop.nl (hierna genoemd: Megastar) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Megastar zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Denk hierbij aan het verstrekken van minimale en noodzakelijke NAW-gegevens aan de transportfirma en betaalpartner.

Dit zijn de gegevens die wij van u verzamelen:
Om uw bestelling soepel en snel te kunnen verwerken en verzenden vragen wij bij de registratie het volgende van u:
 • Bedrijfsnaam (niet verplicht)
 • NAW-gegevens factuur
 • NAW-gegevens verzendadres (niet verplicht)
 • E-mailadres voor de communicatie
 • Telefoonnummer, zodat wij u snel kunnen bereiken indien dat nodig is
 • Wachtwoord indien u een account bij ons wenst (niet verplicht)
Verder slaan wij op in onze database (tot en met maximaal 1 dag terug):
 • Uw winkelmandje om uw winkelgemak te kunnen verhogen mocht u later terugkomen
 • Uw IP adres
Welke gegevens worden er langer bewaard:
Als u een order bij ons plaatst dan bewaren wij uw gegevens voor tenminste 7 jaar. Als u ooit opnieuw een bestelling bij ons wilt plaatsen, dan kunt u (indien u een account bij ons heeft aangemaakt) eenvoudig en snel een nieuwe bestelling bij ons plaatsen. Tevens bewaren wij uw gegevens ook zonder account zodat wij snel kunnen opzoeken welke artikelen u eerder bij ons heeft besteld, zodat wij u altijd kunnen voorzien van het juiste (maak)artikel.

In onze database slaan wij de gegevens op die u bij de registratie heeft ingegeven. Dit in combinatie met de producten die u besteld heeft. Heeft u ervoor gekozen een account aan te maken, dan slaan wij uw wachtwoord versleuteld op. Deze kunnen wij niet ontcijferen, dus mocht u ooit uw wachtwoord vergeten / kwijtraken, dan kunnen wij u deze niet vertellen. Wel kunt u uw wachtwoord resetten via het e-mailadres waar u de laatste keer op besteld heeft.

De betalingen via onze webshop worden geregeld via onze betaalpartner Buckaroo.nl. Wij slaan dus geen persoonlijke betaalgegevens op in onze database. Wij versturen wel een ordernummer, totaalprijs en uw NAW gegevens mee naar Buckaroo.nl zodat u gemakkelijk de betaling kunt uitvoeren. Na de betaling of het afbreken hiervan wordt u teruggeleid naar onze website.

Megastar heeft een verwerkersovereenkomst conform de AVG-regels gesloten met onze betaalpartner Buckaroo waarin exact is vastgelegd op welke wijze uw betaalgegevens worden verwerkt en uw privacy wordt gewaarborgd.

Doelen van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens om uw order snel en efficiŽnt af te kunnen handelen. Uw e-mailadres kan (alleen na een bestelling of na gebruikmaking van het inschrijfformulier voor nieuwsbrieven) gebruikt worden om een mailing te kunnen versturen waar u zich ten alle tijden voor kunt uitschrijven.
De uitschrijflink vindt u onderaan elke mailing die u ontvangt. Wij zullen u ongeveer 12x per jaar mailen met relevante aanbiedingen.

Megastar gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het winkelen bij Megastar zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens, de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u beter van dienst zijn
 • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven onderaan een van onze mailings.
 • Als u bij Megastar een bestelling plaatst bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat u uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
 • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
Megastar verkoopt uw gegevens niet
Megastar zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met onze helpdesk. Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Megastar gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Megastar geen cookies ontvangt. Mogelijk werkt de site dan niet meer correct.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Megastar, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Hier vindt u onze Contactgegevens