Algemene Koopvoorwaarden

 
1. Algemeen
 
Door het plaatsen van een order wordt de koper geacht deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden. Voorwaarden of bedingen van de koper, die strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden, kunnen de verkoper slechts worden tegengeworpen indien en voorzover zij door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Het uitdrukkelijk of stilzwijgend achterwege laten door de verkoper van een beroep op één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden, laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Aan het in een geval achterwege blijven door de verkoper van een beroep op één of meer van deze voorwaarden kan de koper in geen enkel ander geval enig recht ontlenen.
 
2. Offertes, orders
 
Alle offertes zijn geheel vrijblijvend. De verkoper zal zich zoveel mogelijk houden aan eventueel opgegeven levertijden, doch overschrijding daarvan geeft de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst (behoudens overschrijding van meer dan 60 werkdagen of indien de koper uitdrukkelijk schriftelijk een uiterlijke datum van levering heeft opgegeven welke door de verkoper is aanvaard) en in ieder geval nimmer op schadevergoeding.
 
3. Verhoging belastingen, tarieven
 
Indien tussen het moment van de orderbevestiging en dat van de levering verhogingen van de op de verkoop betrekking hebbende belastingen, rechten, assurantie- of vrachttarieven worden ingevoerd, komen deze ten laste van de koper.
 
4. Risico en aflevering
 
Het risico voor de verkochte zaken gaat bij aflevering van de verkoper over op de koper in overeenstemming met de overeengekomen leveringsconditie, te interpreteren naar de laatste editie van de ‘incoterms’ zoals gepubliceerd door de internationale Kamer van Koophandel zulks onverlet het in deze voorwaarden bepaalde omtrent eigendomsoverdracht.
 
5. Emballage
 
Eenmalige emballage wordt niet teruggenomen. Staangeld- of leenemballage wordt slecht teruggenomen indien deze zich naar het oordeel van de verkoper in goede staat bevindt en franco wordt geretourneerd.
 
6. Transportmiddelen
 
De koper zal al het transportmateriaal dat door de verkoper ter beschikking is gesteld dadelijk lossen en vrijgeven zodat geen kosten of schade tengevolge van vertraging voor de verkoper ontstaan en de koper zal voldoen aan alle instructies,  die de verkoper mocht geven voor het retourneren van dit materiaal. Bij het niet voldoen is de koper gehouden tot vergoeding van de door de vertraging of niet retourneren onstane schade.
 
7. Betalingen, verzuim
 
Alle betalingen moeten door de koper worden gedaan binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum, dan wel binnen de op de factuur aangegeven termijn. Verkoper behoudt zich steeds het recht voor om te leveren onder rembours. Indien binnen de gestelde termijn geen volledige betaling van het netto factuurbedrag heeft plaatsgevonden, is de koper jegens de verkoper zonder ingebrekestelling in verzuim. De koper is eveneens zonder ingebrekestelling in verzuim indien hij binnen de voormelde termijn in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt. Voor het intreden van dit verzuim zullen aanmaning, noch mededeling vereist zijn. Van de dag van intreden van het verzuim af tot de dag van de volledige betaling is de koper aan de verkoper een per dag opeisbare rente verschuldigd van 3% per jaar boven het geldende promesse disconto van De Nederlandsche Bank NV en voorts, zodra de verkoper de vordering ter incasso uit handen geeft, een bedrag van 15% van de in te vorderen hoofdsom met een minimum van Euro 150,- onverminderd de eventueel door de koper verschuldigde gerechts- en/of executiekosten en onverlet het recht van de verkoper tot het opeisen van daadwerkelijk gemaakte kosten en interesten.
 
8. Eigendomsvoorbehoud
 
Door de aflevering van zaken gaat wel het risico maar niet de eigendom van die zaken over van de verkoper op de koper. De verkoper behoudt de eigendom van de desbetreffende zaken voor totdat de koper aan al zijn prestaties verbonden aan de desbetreffende aflevering, inclusief die welke zijn verschuldigd op grond van diens verzuim, heeft voldaan.
 
9. Garanties
 
De verkoper heeft aan zijn verplichtingen jegens de verkoper voldaan indien de zaken zijn afgeleverd conform de overeengekomen kwaliteit. Indien niet uitdrukkelijk een bepaalde kwaliteit is overeengekomen zullen de zaken de kwaliteit bezitten zoals omschreven in de factuur. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Geen garantie wordt gegeven voor de geschiktheid van de zaken voor het door de koper daarvan beoogde doel en voor de juistheid van verstrekte informatie en adviezen betreffende het vervoer, de opslag, het gebruik, de eigenschappen en de specificaties van de afgeleverde c.q. af te leveren zaken. In dit opzicht is de koper gehouden om de kwaliteit en alle andere voor hem van belang zijnde eigenschappen van de afgeleverde zaken te controleren vóórdat deze worden gebruikt of doorgeleverd en in ieder geval binnen acht dagen na aflevering. Gebruik of doorlevering geldt als acceptatie. De koper aanvaardt voor zover de wet zulks toelaat alle verantwoordelijkheid verbonden aan het gebruik van de afgeleverde zaken en van de produkten waarin of waarop deze zijn toegepast en hij dient de verkoper dienovereenkomstig te vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. De koper is gehouden om zelf te onderzoeken of het gebruik of de doorlevering van de afleverde zaken enige schending oplevert van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en de verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake. De verkoper behoudt zich het recht voor om een reeds gesloten overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de verkoper redelijkerwijs het vermoeden heeft dat de koper zich aan een dergelijke schending schuldig maakt of zal maken zonder dat de verkoper overigens tot enige verplichting tot schadevergoeding zal zijn gehouden.
 
10. Reclames
 

Onverminderd het onder 9. bepaalde moet een klacht over afgeleverde zaken schriftelijk ter kennis van de verkoper worden gebracht onverwijld, echter uiterlijk binnen 8 werkdagen, nadat de klacht door de koper is ontdekt of door de koper had behoren te worden ontdekt. De koper zal alle door de verkoper verlangde medewerking aan het (doen) onderzoeken van de klacht verlenen.

Indien een klacht van de koper gegrond wordt bevonden zal de verkoper naar keuze of de afgeleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling treffen over vergoeding van de met de klacht samenhangende directe schade van de koper, met dien verstande dat de koper te allen tijde is gehouden om schade waarvoor bij geheel of gedeeltelijke verzekeringsdekking bestaat bij zijn eigen assuradeuren te claimen, dat gevolgschade van iedere vergoeding door de verkoper is uitgesloten en dat de aansprakelijkheid van de verkoper en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds is beperkt tot ten hoogste het netto factuurbedrag der betreffende zaken.

Onverminderd het vorenstaande verjaren alle rechtsvorderingen van de koper betreffende enige met hem gesloten overeenkomst door verloop van één jaar na de dag waarop de desbetreffednde zaken zijn afgeleverd c.q. hadden behoren te worden afgeleverd.

 
11. Overmacht
 

Onverminderd de wettelijke rechten van partijen bij niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming heeft de verkoper het recht de aflevering van de zaken op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van overmacht. De koper zal in dat geval geen vordering tot schadevergoeding tegen de verkoper kunnen instellen. Onder overmacht wordt mede verstaan: algehele of gedeeltelijke storing, beperking of staking van het bedrijf van de verkoper of van degene, van wie de verkoper de te leveren goederen of grondstoffen daarvoor betrekt, het uitgevaardigd worden van voorschriften, welke de produktie, de aflevering, het vervoer of de lossing van de goederen beperken, hinderen of onmogelijk maken, mobilisatie, oorlog, vijandelijkheden, opstand, werkstaking, uitsluiting, samenspanning van arbeiders, belemmering van spoorwegverkeer of van het vervoer met andere transportmiddelen of gebrek daaraan, schipbreuk, verloren gaan, beschadigd of onklaar raken van vervoermiddelen, ook indien deze oorzaken volgens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening zouden komen en/of wanneer deze oorzaken voorzienbaar waren op het moment van sluiten van de overeenkomst.

De verkoper zal de koper van het ontstaan van de bedoelde feiten en omstandigheden ten spoedigste kennis geven en daarbij mededelen, of, en in hoeverre en onder welke voorwaarden hij de levering zal voortzetten.

 
12. Ontbinding
 
Ingeval van verzuim als bedoeld in artikel 7, alsmede indien de koper enige verplichtingen uit die of een andere overeenkomst met de verkoper, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de verkoper gerechtigd elke overeenkomst met de koper, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling terstond ontbonden te verklaren, onverminderd de rechten die de verkoper aan deze overeenkomst of wet jegens de koper kan ontlenen, het recht of schadevergoeding daaronder begrepen.
 
13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
 
Op de overeenkomst is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing. Voor de beslissing van geschillen zal de uit hoofde van het onderwerp van het geschil bevoegde Rechter in het Arrondisement te Breda in het geding steeds bevoegd zijn, onverminderd het recht van verkoper een afnemer te doen dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats. In geval koper buiten Nederland woonachtig is, zal voor de beslissing van geschillen, uitsluitend de rechtbank te Breda bevoegd zijn, behoudens hoger beroep en/of cassatie. Onder woonplaats wordt ten aanzien van rechtspersonen in het vorenstaande verstaan de plaats van de statutaire zetel van de rechtspersoon.
 
 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.